ഏറ്റവും വലിയ ഉരഗങ്ങളുടെ പട്ടിക

ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച്, ഏറ്റവും വലിയ ഉരഗജീവി, ദക്ഷിണേഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കായൽ മുതലയാണ് (Crocodylus porosus). ഇവയിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ആണിന് സാധാരണ 3.9–5.5 m (13–18 ft) നീളം ഉണ്ടാകും. കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട കായൽ മുതലയിൽ ഏറ്റവും വലുതിന് 6.32 m (20.7 ft) നീളവും, ഏകദേശം 1,360 kg (3,000 lb) ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.[1]

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരഗജീവി കായൽ മുതല

ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഉരഗങ്ങൾ തിരുത്തുക

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ ഇഴജന്തുക്കളുടെ ഒരു പട്ടികയാണിത്, ഇവയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ മുതലയ്ക്കാണ്.[2]

സ്ഥാനം ജീവി ശരാശരി ഭാരം

[kg (lb)]

ഏറ്റവും കൂടിയ ഭാരം

[kg (lb)]

ശരാശരി നീളം

[m (ft)]

1 കായൽ മുതല 450 – 1000 kg (990 - 2200 lb)[3] 2,000 kg (4,400 lb) 4.3 - 5.5 m (14 – 18 ft)[4]
2 നൈൽ മുതല 350 – 750 kg (770 - 1650 lb)[5][6] 1,090 kg (2,400 lb)[2] 3.7 - 4.9 m (12 – 16 ft)[5][6]
3 ഒറിനോക്കൊ മുതല 380 – 640 kg (840 - 1410 lb)[7] 1,100 kg (2,400 lb)[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] 3.7 - 4.9 m (12 – 16 ft)[7][8]
4 തോൽപ്പുറകൻ കടലാമ 250 – 600 kg (550 - 1320 lb)[9][10] 932 kg (2,050 lb)[2] 2.0 m (6.6 ft)[2]
5 ബ്ലാക്ക് കൈമാൻ 300 – 420 kg (660 - 925 lb)[11] 1,100 kg (2,400 lb)[12][13] 2.7 - 4.3 m (9 – 14 ft)[14][15][16][17]
6 അമേരിക്കൻ മുതല 250 – 400 kg (550 - 880 lb)[18] 1,000 kg (2,200 lb)[19] 3.0 - 4.3 m (10 – 14 ft)[20][21]
7 ഘരിയാൽ 250 – 370 kg (550 - 820 lb)[22] 977 kg (2,150 lb)[23] 3.4 - 5.2 m (11 – 17 ft)[22]
8 അമേരിക്കൻ അലിഗേറ്റർ 200 – 350 kg (440 - 790 lb)[24][25] 1,000 kg (2,200 lb)[2] 2.7 - 4.0 m (9 – 13 ft)[25]
9 മഗ്ഗർ മുതല 160 – 250 kg (350 - 550 lb)[24] 700 kg (1,500 lb)[26][27] 2.7 - 4.0 m (9 – 13 ft)[25]
10 ഫാൾസ് ഘരിയാൽ 210 (460)[28] 500 (1,100)[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] 4.0 (13.1)[29]
11 അൽഡാബ്ര ഭീമൻ ആമ 205 (450)[30] 360 (790)[2] 1.4 (4.6)[31]
12 ലോഗർഹെഡ് കടലാമ 200 (441)[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] 545 (1202) 0.95 (3.2)[31]
13 പച്ച കടലാമ 190 (418.9) 395 (870.8) 1.12 (3.67)
14 സ്ലെൻഡെർ-സ്നൗട്ടെഡ് മുതല 180 (400)[32][33] 325 (720)[32] 3.3 (10.8)[32]
15 ഗാലപ്പഗോസ് ആമ 175 (390)[34] 400 (880)[35] 1.5 (4.9)[36]

അവലംബം തിരുത്തുക

 1. ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Wood2 എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Wood, Gerald The Guinness Book of Animal Facts and Feats (1983) ISBN 978-0-85112-235-9
 3. [1] Archived 2017-12-22 at the Wayback Machine..
 4. "Saltwater Crocodile". National Geographic. Archived from the original on 2011-05-21. Retrieved 2018-04-08.
 5. 5.0 5.1 "BBC Nature - Nile crocodile videos, news and facts".
 6. 6.0 6.1 "Nile Crocodile (Crocodylus niloticus)". Archived from the original on 2018-09-23. Retrieved 2018-04-08.
 7. 7.0 7.1 Orinoco crocodile videos, photos and facts – Crocodylus intermedius Archived 2017-09-06 at Archive.is. ARKive
 8. WAZA. "Orinoco Crocodile". Archived from the original on 2013-11-10. Retrieved 2018-04-08.
 9. Leatherback Sea Turtle. euroturtle.org Archived April 3, 2012, at the Wayback Machine.
 10. "AquaFacts". Archived from the original on 2011-09-07. Retrieved 2018-04-08.
 11. French Guiana. kwata.net (2003).
 12. Black Caiman, Black Caiman Skull. Dinosaurcorporation.com. Retrieved on 2012-08-23.
 13. Crocodilian Species – Black Caiman (Melanosucus niger) Archived 2017-10-31 at the Wayback Machine.. Crocodilian.com. Retrieved on 2012-08-23.
 14. Crocodilian Species – Black Caiman (Melanosucus niger) Archived 2017-10-31 at the Wayback Machine.. Crocodilian.com
 15. "Black caiman videos, photos and facts - Melanosuchus niger - ARKive". Archived from the original on 2018-09-28. Retrieved 2018-04-08.
 16. SeaWorld Parks & Entertainment. "Caimans". Archived from the original on 2013-07-31. Retrieved 2018-04-08.
 17. http://www.iucncsg.org/365_docs/attachments/protarea/06_M-24b37cab.pdf
 18. Jake Fishman. "ADW: Crocodylus acutus: INFORMATION". Animal Diversity Web.
 19. ANIMAL BYTES – American Crocodile Archived 2013-11-02 at the Wayback Machine.. Seaworld.org
 20. "American Crocodile". National Geographic. Archived from the original on 2011-05-21. Retrieved 2018-04-08.
 21. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-05-07. Retrieved 2018-04-08.
 22. 22.0 22.1 "Gharial". Archived from the original on October 18, 2011. Retrieved September 26, 2011.
 23. Gavials (Gharials), Gavial (Gharial) Pictures, Gavial (Gharial) Facts Archived 2007-06-25 at the Wayback Machine.. Animals.nationalgeographic.com
 24. 24.0 24.1 "American Alligator". ScienceDaily. Archived from the original on 2015-03-18. Retrieved 2018-04-08.
 25. 25.0 25.1 25.2 "American Alligator".
 26. Chang, M. S.; Gachal, G. S.; Qadri, A. H.; Khowaja, Z.; Khowaja, M.; Sheikh, M. Y. (2013). "Ecological status and threats of marsh crocodiles (Crocodilus palustris) in Manghopir Karachi". International Journal of Biosciences. 3: 44–54. doi:10.12692/ijb/3.9.44-54.
 27. Lang, J. W.; Andrews, H.; Whitaker, R. (1989). "Sex determination and sex ratios in Crocodylus palustris". American Zoologist. 29 (3): 935–952. doi:10.1093/icb/29.3.935.
 28. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2018-01-27. Retrieved 2018-04-08.
 29. "Tomistoma Task Force". Archived from the original on 2017-10-14. Retrieved 2018-04-08.
 30. Chris Ng. "ADW: Dipsochelys dussumieri: INFORMATION". Animal Diversity Web.
 31. 31.0 31.1 Hughes, G. M.; Gaymer, R.; Moore, M.; Woakes, A. J. (1971). "Respiratory exchange and body size in the Aldabra giant tortoise". The Journal of Experimental Biology. 55 (3): 651–665. PMID 5160860.
 32. 32.0 32.1 32.2 "African Slender-Snouted Crocodile - The Maryland Zoo in Baltimore". The Maryland Zoo in Baltimore.
 33. "Slender-Snouted Crocodile - San Diego Zoo Animals".
 34. ADW: Geochelone nigra: Information. Animaldiversity.ummz.umich.edu
 35. Ebersbach, V.K. (2001). Zur Biologie und Haltung der Aldabra-Riesenschildkröte (Geochelone gigantea) und der Galapagos-Riesenschildkröte (Geochelone elephantopus) in menschlicher Obhut unter besonderer Berücksichtigung der Fortpflanzun (PhD thesis). Hannover: Tierärztliche Hochschule. [2].
 36. San Diego Zoo's Animal Bytes: Galápagos Tortoise. Sandiegozoo.org