കണ്ണാടിപ്പുഴയുടെ ഒരു പോഷകനദിയാണ് ഉപ്പാറ്. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷകനദിയാണ് കണ്ണാടിപ്പുഴ.

ഇവയും കാണുക

തിരുത്തുക

കണ്ണാടിപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപ്പാറ്&oldid=1760353" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്