കണ്ണാടിപ്പുഴയുടെ ഒരു പോഷകനദിയാണ് അലിയാറ്. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂ‍ടിയ നദിയായ ഭരതപ്പുഴയുടെ ഒരു പ്രധാന പോഷകനദിയാണ് കണ്ണാ‍ടിപ്പുഴ.

ഇവയും കാണുക തിരുത്തുക

കണ്ണാടിപ്പുഴയുടെ പോഷകനദികൾ തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അലിയാറ്&oldid=1760349" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്