റോബിന് തോമസ്.
ചാലക്കുടി ഐ.ടി.ഐ. യില് ഡിപ്ലോമക്ക് പഠിക്കുന്നു.
ഭാരത് ഡന്റല് ക്ലിനിക്കില് പാര്ട്ട് ടൈം ജോലി
ചള്ളിയാന്റെ സഹായത്തോടെ മലയാളം എഴുതാന് പഠിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:RobinThomas&oldid=177273" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്