ഈ ഉപയോക്താവ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ
14 വർഷം, 11 മാസം  22 ദിവസം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയാണ്‌ .


ഈ ഉപയോക്താവ് ലേഖന രക്ഷാസംഘത്തിൽ ഭാഗമായി ലേഖനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു .

email :Challiovsky@gmail.com

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Challiovsky&oldid=454276" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്