ഫവാസ്.സി
ജനനം22 ജൂലൈ 1994
വിദ്യാഭ്യാസംബി.ടെക് കെമിക്കൽ എൻജിനിയറിങ്ങ് ആദ്യ വർഷം ,ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസ്

നമസ്കാരം
ഞാൻ ഫവാസ്. ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസിൽ കെമിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങ് ആദ്യ വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.[1]
മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ വളർച്ചയിൽ ഒരു ഭാഗമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ശ്രമിക്കുന്നു..
നന്ദി..

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:ഫവാസ്&oldid=1838834" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്