ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗികമുദ്രകൾ

ഇന്ത്യയിലെ 24 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും 7 കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളുടെയും ഔദ്യോഗിക ഭരണമുദ്രകൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു

സംസ്ഥാനങ്ങൾ

തിരുത്തുക

കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ

തിരുത്തുക

മിക്ക കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗികമുദ്ര തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്.

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക