ആന്തമാൻ ദ്വീപുകൾൽ കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളിക്കെട്ടൻന്റെ ഇനമാണ് സൗത്ത് ആൻഡമാൻ ക്രൈറ്റ്(Bungars andamanensis) ,

ആൻഡമാൻ വെള്ളിക്കെട്ടൻ
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം edit
Domain: Eukaryota
കിങ്ഡം: Animalia
Phylum: കോർഡേറ്റ
Class: Reptilia
Order: Squamata
Suborder: Serpentes
Family: Elapidae
Genus: Bungarus
Species:
B. andamanensis
Binomial name
Bungarus andamanensis
Biswas & Sanyal, 1978
  1. Auliya, M. (2010). "Bungarus andamanensis". The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 2010: e.T177508A7446075. doi:10.2305/IUCN.UK.2010-4.RLTS.T177508A7446075.en. Retrieved 15 January 2018.
  • Biswas S; Sanyal D P 1978 A new species of krait of the genus Bungarus Daudin, 1803 (Serpentes: Elapidae) from the Andaman Island. J. Bombay Nat. Hist. Soc. 75 (1): 179-183
  • Das, I. 1999. Biogeography of the amphibians and reptiles of the Andaman and Nicobar Islands, India. In: Ota. H (Editor), Tropical Island Herpetofauna: Origin, Current Diversity, and Conservation. Elsevier Science, Amsterdam, Holland. 43-77
  • Harikrishnan, S., Vasudevan, K., & Choudhury, B. C. (2010). A review of herpetofaunal species descriptions and studies from Andaman and Nicobar Islands, with an updated checklist. In Ramakrishna, Raghunathan, C. and Sivaperuman, C. (Eds) 2010. Recent Trends in Biodiversity of Andaman and Nicobar Islands: 1-542 (Published by the Director, Zool. Surv. India, Kolkata)
  • Slowinski J B. 1994 A phylogenetic analysis of Bungarus (Elapidae) based on morphological characters. Journal of Herpetology 28 (4): 440–446.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആൻഡമാൻ_വെള്ളിക്കെട്ടൻ&oldid=3614452" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്