വംശനാശ സാദ്ധ്യതയുള്ള ജീവികൾ

ഐ.യു.സി.എൻ. പരിപാലന സ്ഥിതി
(Vulnerable species എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

വംശനാശഭീഷണീയുള്ള, അഥവാ വംശനാശസാധ്യതയുള്ള ജീവി വർഗ്ഗങ്ങളെ ആണ് vulnerable species എന്ന ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാശോന്മുഖമായേക്കാവുന്ന ഇവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ആവാസവ്യവസ്ഥാ നിലനിൽപ്പിനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു. അകിൽചെറിയപുള്ളിപ്പരുന്തു് എന്നിവ ഉദാഹരണം ആകുന്നു.