ആദിവാസി ഭൂവിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ പ്രശസ്തമായ പ്രദേശമാണ്‌ ആറളം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇരിട്ടിക്കടുത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ കൃഷി ഫാം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ആദിവാസികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ചർച്ചകളും സർവെകളും പലതവണ ഉണ്ടായെങ്കിലും പദ്ധതി ഇതുവരെ പൂർണ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഫാമിന്റെ പകുതി ആദിവാസികൾക്കു വിതരണം ചെയ്യുക പകുതി ഫാമായി നിലനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 2004-ൽ സർക്കാർ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതിനകം 840 ഏക്കർ ഭൂമി 840 കുടുംബങ്ങൾക്കായി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 7000 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുണ്ട് ഈ ഫാമിന്. ആറളം ഫാമിലെ തൊഴിലാളി പ്രശ്നമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയം.[1]


  1. https://www.deshabhimani.com/news/kerala/news-kannurkerala-05-02-2020/851464
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആറളം_ഫാം&oldid=3413767" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്