ആന (ചെസ്സ്)

ചെസ്സിലെ ഒരു കരുവാണ് ആന(♗,♝)

ചെസ്സിലെ ഒരു കരുവാണ് ആന(,). കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓരോ കളിക്കാരനും രണ്ട് ആനകൾ വീതമുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഒന്ന് രാജാവിന്റെ കുതിരയുടെയും രാജാവിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്നും മറ്റൊന്ന് മന്ത്രിയുടെ കുതിരയുടെയും മന്ത്രിയുടെയും ഇടയിൽനിന്നും തുടങ്ങുന്നു. ചെസ്സ് നൊട്ടേഷൻ പ്രകാരം, c1, f1 എന്നീ കള്ളികളിൽ വെളുപ്പിന്റെ ആനകളും c8, f8 എന്നീ കള്ളികളിൽ കറുപ്പിന്റെ ആനകളും എന്നി ക്രമത്തിലാണ് ഇവയുടെ ആരംഭനില.


നീക്കുന്ന രീതി തിരുത്തുക

abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ആനകളുടെ പ്രാരംഭനില.
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
കറുത്ത ആനയ്ക്ക് കറുത്ത കുത്തുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കള്ളികളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങാം. വെളുത്ത ആനയ്ക്ക് വെളുത്ത കുത്തുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കള്ളികളിലേയ്ക്കും നീങ്ങുകയോ കറുപ്പിന്റെ കാലാളുകളെ വെട്ടിയെടുകയോ ചെയ്യാം.
 
അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ആനയുടെ മാതൃക
ചെസ്സ് കരുക്കൾ
  രാ‍ജാവ്  
  മന്ത്രി  
  തേര്  
  ആന  
  കുതിര  
  കാലാൾ  
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആന_(ചെസ്സ്)&oldid=3287979" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്