കേരളത്തിലെ പ്രധാനപെട്ടതും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായതുമായ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആഡ്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആഡ്യൻപാറ&oldid=3267053" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്