വൈദ്യുതിയെ ഭാഗികമായി മാത്രം കടത്തി വിടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ആണ് അർദ്ധചാലകങ്ങൾ. സിലിക്കൺ, ജെർമേനിയം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ അർദ്ധചാലകങ്ങൾക്കുദാഹരണമാണ്.

അർദ്ധചാലകപ്രഭാവംതിരുത്തുക

അർദ്ധചാലകങ്ങളുടെ ചാലകത താപനിലക്കനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ്‌ അർദ്ധചാലകപ്രഭാവം എന്നു പറയുന്നത്. 1833-ൽ മൈക്കൽ ഫാരഡെയാണ്‌ ഈ പ്രതിഭാസം ആദ്യമായി വിശദീകരിച്ചത്.[1].

അർദ്ധചാലകങ്ങൾ(സെമികണ്ടക്ടറുകൾ)ക്ക് ചാലകതലഭ്യമാക്കാൻ പ്രധാനമായി രണ്ടുരീതികളാണ്അവലംഭിക്കുന്നത് അർദ്ധചാലകങ്ങളുടെആറ്റങ്ങളോട് സഹസംയോജകബന്ധനരീതിയിൽബാഹ്യഷെല്ലിൽഅഞ്ച്ഇലക്ട്രോണുള്ളആറ്റംസംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെഅധികമായിവരുന്നഒരുഇലക്ടോണിനെഉപയോഗപ്പെടുത്തിയോ,അർദ്ധചാലകവുമായിബാഹ്യഷെല്ലിൽമുന്ന്ഇലക്ട്രോണുള്ളആറ്റവുമാൃിസംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലുടെസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുഇലക്ട്രോൺകൂടിസ്വീകരിക്കുവാനുള്ളഇടമോആണ് അർദ്ധചാലകങ്ങളുടെവൈദ്യുതചാലകതയ്ക്സുനിദാനം ഇപ്രകാരംചാലകതവർദ്ധിപ്പിക്കുന്നപ്രവൃത്തിയെ ഡോപ്പിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.അനുയോജ്യമായ മൂലകങ്ങൾ ചേർത്ത് p ടൈപ്പ് n ടൈപ്പ് എന്നിങ്ങനെ ഡോപ്പ് ചെയ്യാം.ഈ കണ്ടുപിടിത്തമാണ് ഡയോഡ്,ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. http://www.computerhistory.org/semiconductor
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അർദ്ധചാലകം&oldid=2583269" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്