ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാന ഗവർണ്ണർ

(Governors of states of India എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്രഗവൺമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമാനമായ അധികാരങ്ങൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കൈയ്യാളുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗിനു </ref> എന്ന അന്ത്യറ്റാഗ് നൽകിയിട്ടില്ല പ്രധാനമായും അവയെ മൂന്നായി തിരിക്കാം.

  • കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരം
  • നിയമനിർമ്മാണാധികാരം
  • സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ അധികാരം

കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരം തിരുത്തുക

നിയമനിർമ്മാണാധികാരം തിരുത്തുക

സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ അധികാരം തിരുത്തുക

അവലംബം തിരുത്തുക