ഘന മാപനാങ്കം

(Bulk modulus എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു വസ്തുവിന് അതിന്മേലുളള സമ്മർദ്ദത്തെ എത്രത്തോളം ചെറുക്കാൻ കഴിയും എന്നതിന്റെ അളവാണ് ഘന മാപനാങ്കം (Bulk Modulus, ബൾക്ക് മോഡുലസ്, or ). അനന്തസൂക്ഷ്മമായ മർദ്ദവർദ്ധനവും ആനുപാതികമായി വ്യാപ്തത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവും തമ്മിലുളള അംശബന്ധമായാണ് ഇതിനെ നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്.[1] മറ്റു മാപനാങ്കങ്ങൾ വസ്തുവിന്റെ ആതാനത്തിന് വിവിധയിനം പ്രതിബലങ്ങളോടുളള പ്രതികരണത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു: അപരൂപണ മാപനാങ്കം (Shear modulus) അപരൂപണത്തോടുളള പ്രതികരണത്തെയും, യംഗ് മാപനാങ്കം രേഖീയ പ്രതിബലത്തോടുളള പ്രതികരണത്തെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ദ്രവങ്ങൾക്കുമാത്രമേ ഘന മാപനാങ്കം അർത്ഥവത്താകുകയുളളു. തടി, പേപ്പർ എന്നിവ പോലെ സങ്കീർണമായ അസമദൈശിക (anisotropic) ഖരവസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം, ഈ മൂന്നു മാപനാങ്കങ്ങളും അവയുടെ സ്വഭാവം വർണ്ണിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ല. അതിന് പൂർണ്ണസാമാന്യ ഹൂക്ക് നിയമത്തെ ആശ്രയിച്ചേ മതിയാകൂ.

  1. "Bulk Elastic Properties". hyperphysics. Georgia State University.
ഏകതാന സമ്മർദ്ദനത്തിന്റെ (uniform compression) ചിത്രണം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘന_മാപനാങ്കം&oldid=3382834" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്