സ്വദേശാഭിമാനി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

സ്വദേശാഭിമാനി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.