സ്മാർട്ട് സിറ്റി (വിവക്ഷകൾ)

സ്മാർട്ട് സിറ്റി എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനേയും വിവക്ഷിക്കാം.