സോഷ്യലിസം

(സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൻറെയും വിതരണത്തിന്റെയും സകല ഉപാധികളും പൊതു ഉടമസ്ഥതയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നരീതിയിൽ സമൂഹത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഒരു ബൃഹത് സഞ്ചയത്തെയാണ് സോഷ്യലിസം എന്ന പദംകൊണ്ട് പരാമർ‌ശിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക സമത്വമാണ് സോഷ്യലിസത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര. [1][2]

സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് വീക്ഷണംതിരുത്തുക

കമ്യൂണിസ്റ്റ് വീക്ഷണപ്രകാരം 19-ആം ശതാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ആധുനികസോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഉദയം. വർഗസമരത്തിലൂടെയും സാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തിലൂടെയും സാമൂഹ്യസമത്വത്തിലെത്താമെന്നും സോഷ്യലിസം മൂലധനാധിഷ്ഠിതവ്യവസ്ഥയ്ക്കും കമ്യൂണിസത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടമാകും എന്നും കാൾ മാർക്സ് വാദിച്ചു.[3][4][5]

ഇവകൂടി കാണുകതിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

  1. Newman, Michael. (2005) Socialism: A Very Short Introduction, Oxford University Press, ISBN 0-19-280431-6
  2. "Socialism" Merriam-Webster
  3. Marx, Karl, Communist Manifesto, Penguin (2002)
  4. "Socialism" Encyclopedia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online.
  5. McLellan, David "Marx" Fontana Modern Masters 1975 pp70

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സോഷ്യലിസം&oldid=2621746" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്