പൗരാണിക ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന രാജവംശമാണ് സൂര്യവംശം. വിഷ്ണുപുരാണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും സൂര്യവംശത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യവംശത്തിലെ രാജാവായിരുന്ന ശ്രീരാമനെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് രാമായണം. കാളിദാസൻ രചിച്ച മഹാകാവ്യമായ രഘുവംശത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം സൂര്യവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ്.

ദിലീപൻ, ഇക്ഷാകു, ഭഗീരഥൻ, ദശരഥൻ എന്നിവരായിരുന്നു സൂര്യവംശത്തിലെ പ്രസിദ്ധരായ രാജാക്കന്മാർ. അയോദ്ധ്യയായിരുന്നു സൂര്യവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം. സുമിത്രനാണ് സൂര്യവംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവ്. ബി.സി. 400-ൽ നന്ദ രാജവംശത്തിലെ മഹാപത്മ നന്ദ സുമിത്രനെ അയോദ്ധ്യയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതോടെ ഈ രാജവംശത്തിന്റെ ഭരണം അവസാനിച്ചു.പിന്നീട് സൂര്യവംശം രാജപരമ്പരയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജപരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് നിരവധി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കേരളത്തിലെ തെക്കു പ്രേദേശത്തേക്ക് വരുകയും ക്രിസ്തു മതം സ്വികരിച് ക്രിസ്താനികൾ ആയ കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട്‌. വടക്കൻ കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബം ആണ് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തി അതുപോലെ പലപ്രേദേശങ്ങളിൽ അവരുടെ വംശം ഉണ്ട്‌ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു കുടുംബം മാത്രമേ ഇതിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളു. വടക്കൻ കുടുംബം എന്നാ കുടുംബപ്പേരു പിൻകാലത്തു മാറ്റം വരുത്തിയതാണ്. വട്ടനിരപ്പേൽ എന്നതാണ് ഇപ്പോളുള്ള കുടുബപ്പേരു.പിൻകാലത്തു വടക്കൻ കുടുംബം ചിതറി പോയി ഒരുപാടു കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പരമശിക്കുന്നു. വടക്കൻ എന്നാ കുടുംബപ്പേരു വരുന്നതിനും മുന്നേ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മുന്നേ കുടുംബപ്പേരു സൂര്യവംശം എന്നായിരുന്നുവെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. (സൂര്യവംശം, വടക്കൻകുടുംബം, വട്ടനിരപ്പേൽ) ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വംശവാലി.ഈ കുടുംബം മാത്രമല്ല ഒരു വിധം ക്ഷേത്രിയ വംശം ഉണ്ടായതു സൂര്യവംശത്തിൽ നിന്നാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ കുറച്ചു കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ സൂര്യവശ വംശലിയിൽ നിന്നും ഉള്ളു എന്നതാണ് സത്യം.സുമിത്രനെ അയോദ്ധ്യയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതോടെ ഈ രാജാവംശം അവസാനിക്കുകയും ചെയിതു. അതിൽനിന്നും ചിത്തറിപോയ ഒരു കുടുംബംമാത്രേമേ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളു. ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്കു മാറിയ മറ്റു കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്! കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിലും എല്ലായിടത്തും ഈ വംശം ഉണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പൗരണിക ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശം ആയിരുന്നു സൂര്യവംശം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സൂര്യവംശം&oldid=3976047" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്