കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി പഞ്ചായത്തിലൂടെ പഴയങ്ങാടിപ്പുഴപുഴയേയും ഏഴിമല പുഴയേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിത തോടാണു് സുൽത്താൻതോടു്. മലബാറിലെ സൂയസു് കനാൽ എന്നും ഇതു് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

1766-ൽ പണിപൂർത്തിയായ ഈ തോട്, കണ്ണൂരിലെ സുൽത്താൻ ആലി രാജ ഹൈദരലിക്കു് പേണ്ടി പണിയിച്ചതാണു്. എറെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമള്ള ഒരു ജലഗതാഗതമാർഗ്ഗമാണിതു്.

സൈനിക ആവശ്യത്തിനു് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും, മലബാറിലെ വ്യാപാരങ്ങളെ ഇതു് എറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീകണ്ഠാപുരം, തളിപ്പറമ്പു്, വളപട്ടണം ഭാഗങ്ങളിലെ ജലപാത സുൽത്താൻതോടു വഴി, പയ്യന്നുർ, നിലേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലപാതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുൽത്താൻതോടു്&oldid=2171554" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്