ഭക്തിരസം തുളുമ്പുന്ന ഒരു ആട്ടക്കഥയാണ് സന്താനഗോപാലം.ഈ ആട്ടക്കഥ രചിച്ചത് മണ്ടവപ്പിള്ളി ഇട്ടിരാരിച്ച മേനോൻ വിഷ്ണു ഭക്തി മാഹാത്മ്യം ആണ് ഈ കഥയിലെ മുഖ്യ പ്രമേയം. ചുവന്ന താടി, കത്തി,കരി വേഷങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ആട്ടക്കഥയിൽ ഇല്ല.സന്താനഗോപാലത്തിൽ മിനുക്കു വേഷക്കാരനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് ആദ്യസ്ഥാനവേഷം.അർജ്ജുനൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സന്താനഗോപാലം&oldid=2179628" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്