ക്ഷേത്രങ്ങൾ നടത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയമ്പലങ്ങളെയാണ് സത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദക്ഷിണഭാരതത്തിലാണ് ഈ സമ്പ്രദായം കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്.

തിരുനെൽവേലിയിലെ ഒരു ക്ഷേത്രവും സത്രവും, 1792.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സത്രം&oldid=3713465" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്