ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ വിക്കിസോഴ്സിലുണ്ടോ? --Vssun 05:38, 29 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

ഇതുവരെയില്ല.--Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 05:54, 29 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

24 Feb 2010ലെ തിരുത്തലുകൾതിരുത്തുക

This is an explanation for the changes done on 24 Feb 2010, which was removed by Vssun on the same day


പുതിയ ചില്ലു രൂപങ്ങൾ പ്രകാരം (പുതിയ Kartika font - under Windows 7 Pro)

ന്+റ gives the in-correct glyph and
ൻ+ZWJ+റ gives the correct glyph

എന്നാൽ AnjaliOldLipi ഇതിൻറെ/ ഇതിന്റെ നേർ വിപരീതമാണ് കാട്ടുന്നത്

ന്+റ gives the correct glyph and
ൻ+ZWJ+റ gives the in-correct glyph

IE8, FireFox, Safari, Netscape എന്നിവയിലാണ് പരിശോദിച്ചത്

ആദ്യത്തേത് ശരിയാണെന്ന് കരുതിയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്, ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:ഹരിത്-ൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Junaidpv-യിൽ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

Sorry for the late response, if possible do intimate the correct one

(ഹരിത് 01:34, 28 മാർച്ച് 2010 (UTC))

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:സി.വി._രാമൻപിള്ള&oldid=3091691" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"സി.വി. രാമൻപിള്ള" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.