സംവാദം:ശാസ്ത്രി - സിരിമാവോ ഉടമ്പടി

Latest comment: 10 വർഷം മുമ്പ് by Ananthupsankar

അവലംബം http://books.google.co.in/books/about/India_and_Sri_Lanka.html?id=NIFuAAAAMAAJ&redir_esc=y — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Ananthupsankar (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 06:55, 10 നവംബർ 2012 (UTC)Reply[മറുപടി]

"ശാസ്ത്രി - സിരിമാവോ ഉടമ്പടി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.