സംവാദം:വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

There are no discussions on this page.
Kerala population density map.jpg
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ഈ article.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


http://www.lsg.kerala.gov.in/htm/inner.asp?ID=1215&intID=5

സർക്കാറിന്റെ ഈ സൈറ്റ് കൊള്ളാം. എല്ലാ വിവരവും ഉണ്ട്. ആസ്കി ആനെന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. --Shiju Alex|ഷിജു അലക്സ് 05:45, 9 ഒക്ടോബർ 2008 (UTC)

-അനിലൻ (സംവാദം) 15:32, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
"വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.