സംവാദം:ഭൂമിശാസ്ത്രനിർദ്ദേശാങ്കവ്യവസ്ഥ

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

കോഓർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മലയാളം എന്ത്?? --Vssun 11:15, 14 മേയ് 2008 (UTC)

നിർദ്ദേശാങ്കവ്യവസ്ഥ വിശ്വപ്രഭViswaPrabhaസംവാദം 01:27, 8 മേയ് 2013 (UTC)
നന്ദി. ലേഖനത്തിലെ തിരുത്തുകൾ കണ്ടു. --Vssun (സംവാദം) 01:39, 8 മേയ് 2013 (UTC)
"ഭൂമിശാസ്ത്രനിർദ്ദേശാങ്കവ്യവസ്ഥ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.