സംവാദം:ബിനോദ് ബിഹാരി മുഖർജി

There are no discussions on this page.

@Prabhachatterji: Benode Behari Mukherjee ഈ പേരിൻ്റ ഉച്ചാരണം താളിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ ഉള്ളത് തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാമോ Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 05:04, 19 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

തലക്കെട്ട് ശരിയാണ്. Prabhachatterji (സംവാദം) 06:14, 19 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)

float-- Ajeeshkumar4u (സംവാദം) 08:03, 19 ഒക്ടോബർ 2020 (UTC)
"ബിനോദ് ബിഹാരി മുഖർജി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.