സംവാദം:പ്രാഥമിക ദന്തങ്ങൾ

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

ഇതിലേക്ക് പാൽ പല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു റീഡൈറക്റ്റ് വയ്ക്കണേ, എനിക്കറിയില്ല് :)--Arayilpdas 17:01, 5 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

സംശയങ്ങൾ - പ്രാഥമിക ദന്തങ്ങൾ എന്നത് ഒറ്റ വാക്കാണോ? ബഹുവചനത്തിനു പകരം പ്രാഥമിക ദന്തം / പ്രാഥമികദന്തം എന്നാക്കണോ? --ഷാജി 03:23, 6 ഡിസംബർ 2007 (UTC)

"പ്രാഥമിക ദന്തങ്ങൾ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.