സംവാദം:ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതകം

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതകം Liquefied Natural Gas (LNG) ആണ്. Compressed Natural Gas (CNG) പേരുപോലെത്തന്നെ അതിമർദ്ദം കൊണ്ട് സാന്ദ്രമാക്കപ്പെട്ട വാതകമാണ്. തിരുത്തുമല്ലോ.

--Prabhachatterji (സംവാദം) 06:46, 14 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)
"ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതകം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.