സംവാദം:കൺട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ

There are no discussions on this page.

Comptroller എന്ന ഉച്ചാരണത്തെ ധ്വനിപ്പിക്കാൻ കംട്രോളർ എന്ന പഴയ തലക്കെട്ടായിരുന്നു നല്ലത്. --Vssun (സംവാദം) 07:07, 23 മേയ് 2013 (UTC)

പക്ഷേ ആ ഉച്ചാരണം തെറ്റല്ലേ?--Vinayaraj (സംവാദം) 08:21, 23 മേയ് 2013 (UTC)
OK --Vssun (സംവാദം) 08:40, 23 മേയ് 2013 (UTC)
"കൺട്രോളർ ആന്റ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.