സംവാദം:കൃഷ്ണമ്മാൾ ജഗന്നാഥൻ

Active discussions

അപൂർണ്ണം നീക്കം ചെയ്യുന്നുതിരുത്തുക

പ്രാധമികമായ പണികൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി കൂടുതൽ അവലംബങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ചേർത്തു മെച്ചപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. ഇതിലേയ്ക്കു് സഹകരണവും സഹായവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.--ശ്രീശർമ്മ (സംവാദം) 08:45, 16 ഏപ്രിൽ 2015 (UTC)

"കൃഷ്ണമ്മാൾ ജഗന്നാഥൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.