കടവല്ലൂരന്യോന്യം ലയിപ്പിക്കുന്നത്

തിരുത്തുക

രണ്ടും ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ലയിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 09:14, 22 ജനുവരി 2014 (UTC)Reply

ലയിപ്പിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 16:27, 24 ഫെബ്രുവരി 2014 (UTC)Reply

"കടവല്ലൂർ അന്യോന്യം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.