സംവാദം:ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

There are no discussions on this page.
Kerala population density map.jpg
കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്ന ഈ article.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


പഞ്ചയത് പ്ര്5അസിദന്റിന്റെ പെരു തെട്ടനു രാജമനി റ്റീചർ ആനു ഷരി

-അനിലൻ (സംവാദം) 15:39, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2020 (UTC)
"ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.