കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് അടൂർ എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലNot sure whether to which geographical entity this article refers to. (Whether it is Adoor Legislative assembly or Adoor Muncipality or Adoor Revenue division or Adoor town). It will be better to regard this page as Adoor Revenue division and make two new pages for Adoor Muncipality and Adoor Legislatice assembly and link to this one.

Vishnuprasadktl (സംവാദം) 11:55, 6 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:അടൂർ&oldid=2684412" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"അടൂർ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.