രാജ്യങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷംതിരുത്തുക

രാജ്യങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷംതിരുത്തുക

രാജ്യങ്ങൾ(26 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ(6 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ(53 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 63 താളുകൾ)
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
ജി-15 രാജ്യങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 9 താളുകൾ)
ജി-20 രാജ്യങ്ങൾ(4 താളുകൾ)
ജി-8 രാജ്യങ്ങൾ(9 താളുകൾ)
ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങൾ(19 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 39 താളുകൾ)
പട്ടാളമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ(12 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 24 താളുകൾ)
മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ(18 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 4 താളുകൾ)
മുൻകാല രാജ്യങ്ങൾ(6 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
രാജ്യസുരക്ഷ(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
വൻശക്തികൾ(7 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 4 താളുകൾ)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 26 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 26 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:രാജ്യങ്ങൾ&oldid=1977665" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്