ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ കേദാരഗൗളരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് വേണുഗാനലോലുനി.

വരികൾതിരുത്തുക

പല്ലവിതിരുത്തുക

വേണുഗാനലോലുനി
ഗനവേയികന്നുലുകാവലെനേ

അനുപല്ലവിതിരുത്തുക

വേണുലല്ല ദൃഷ്ടിചുട്ടി
വേയുചു മ്രൊക്കുചുരാക

ചരണംതിരുത്തുക

വികസിതപങ്കജവദനലു വിവിധഗതുലനാഡഗ
നൊകരികൊകരു കരമുനനിഡി ഓരകനുലജൂഡഗ
ശുകരവമുലു ഗലതരുണുലു സൊഗസുഗാനു പാഡഗ
സകലസുരുലു ത്യാഗരാജസഖുനി വേഡഗവച്ചു

അർത്ഥംതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വേണുഗാനലോലുനി&oldid=3510948" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്