ഒരു സംസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും ആധുനികമായ ലോഹസംസ്കരണം വെങ്കലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനെ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ വെങ്കല യുഗം എന്ന് പറയുന്നു. ചരിത്രാതീതകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശിലായുഗത്തിനും അയോയുഗത്തിനുമിടയിലുള്ള കാലഘട്ടമാണിത്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വെങ്കലയുഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ക്രി.മു 3300- ഓടെ സിന്ധൂ നദീതട സംസ്കാരത്തിൽ ആണ്.[1] പുരാതന സിന്ധൂ നദീതടത്തിലെ താമസക്കാരായ ഹാരപ്പർ ലോഹനിർമ്മിതിയിൽ പുതിയ വിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ച് ചെമ്പ്, വെങ്കലം, ഈയം, തകരം (ടിൻ) എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു.

വെങ്കലയുഗം
Neolithic

Near East (3300-1200 BC)

Caucasus, Anatolia, Levant, Egypt, Mesopotamia, Elam, Sistan
Bronze Age collapse

Indian Subcontinent (3000-1200 BC)

Europe (3000-600 BC)

Aegean
Caucasus
Catacomb culture
Srubna culture
Beaker culture
Unetice culture
Tumulus culture
Urnfield culture
Hallstatt culture
Atlantic Bronze Age
Bronze Age Britain
Nordic Bronze Age
ഇറ്റാലിയൻ വെങ്കലയുഗം

China (3000-700 BC)

Korea (1000-300 BC)

arsenical bronze
writing, literature
sword, chariot

Iron Age

മെസപ്പൊട്ടേമിയയിൽ വെങ്കലയുഗം ആരംഭിച്ചത് ഏകദേശം 2900 ബി. സിയോടെ ഉറുക് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനമായാണ്. ആദ്യ സുമേരിയൻ, അക്കാദിയൻ, ആദ്യ ബാബിലോണിയൻ, ആദ്യ അസ്സീറിയൻ എന്നീ കാലഘട്ടങ്ങൾ മെസപ്പൊട്ടേമിയയിലെ വെങ്കലയുഗത്തിൽ ആയിരുന്നു.

വെങ്കലയുഗത്തിനെ മുഖ്യമായും മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

  • തുടക്ക വെങ്കലയുഗം
  • മദ്ധ്യ വെങ്കലയുഗം
  • അന്ത്യ വെങ്കലയുഗം
Near East Bronze Age Divisions

The archetypal Bronze Age divisions of the Near East has a well-established triadic clearness of expression. The period dates and phase ranges are solely applicable to the Near East, because it is not applicable universally.[2][3][4]

തുടക വെങ്കലയുഗം (EBA)

3300 - 2100 BC

3300 - 3000 : EBA I
3000 - 2700 : EBA II
2700 - 2200 : EBA III
2200 - 2100 : EBA IV
മദ്ധ്യ വെങ്കലയുഗം (MBA)
Also, Intermediate Bronze Age (IBA)

2100 - 1550 BC

2100 - 2000 : MBA I
2000 - 1750 : MBA II A
1750 - 1650 : MBA II B
1650 - 1550 : MBA II C
അന്ത്യ വെങ്കലയുഗം (LBA)

1550 - 1200 BC

1550 - 1400 : LBA I
1400 - 1300 : LBA II A
1300 - 1200 : LBA II B (Bronze Age collapse)
 
ചൈനയിലെ ഷാങ് സാമ്രാജ്യകാലഘട്ടത്തിലെ (1600–1046 BC) ഒരു പാത്രം.
  1. * Roberts, B.W., Thornton, C.P. and Pigott, V.C. 2009. Development of Metallurgy in Eurasia. Antiquity 83, 112-122.
  2. The Near East period dates and phase ranges being unrelated to the bronze chronology of other regions of the world.
  3. Piotr Bienkowski, Alan Ralph Millard (editors). Dictionary of the ancient Near East. Page 60.
  4. Amélie Kuhr. The ancient Near East, c. 3000-330 BC. Page 9.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വെങ്കലയുഗം&oldid=1908064" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്