വെങ്കലയുഗം
Neolithic

Near East (3300-1200 BC)

Caucasus, Anatolia, Levant, Egypt, Mesopotamia, Elam, Sistan
Bronze Age collapse

Indian Subcontinent (3000-1200 BC)

Europe (3000-600 BC)

Aegean
Caucasus
Catacomb culture
Srubna culture
Beaker culture
Unetice culture
Tumulus culture
Urnfield culture
Hallstatt culture
Atlantic Bronze Age
Bronze Age Britain
Nordic Bronze Age
ഇറ്റാലിയൻ വെങ്കലയുഗം

China (3000-700 BC)

Korea (1000-300 BC)

arsenical bronze
writing, literature
sword, chariot

Iron Age

See also തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Bronze_Age&oldid=3404571" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്