വിൽഹെൽമിന ഡ്രക്കർ

ഡച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരിയും എഴുത്തുകാരിയും

ഡച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാരിയും എഴുത്തുകാരിയുമായിരുന്നു വിൽഹെൽമിന ഡ്രക്കർ (നീ വിൽഹെൽമിന എലിസബത്ത് ലെൻസിംഗ്; ആംസ്റ്റർഡാം, 30 സെപ്റ്റംബർ 1847 - ആംസ്റ്റർഡാം, 5 ഡിസംബർ 1925). ആദ്യത്തെ ഡച്ച് ഫെമിനിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായ അവർ ജിപ്സി, ഗിറ്റാനോ, ഇ. പ്രെസിയർ എന്നീ തൂലികനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു.

Young Wilhelmina Drucker
Older Wilhelmina Drucker

ജീവിതംതിരുത്തുക

തയ്യൽക്കാരിയായ കോൺസ്റ്റന്റിയ ക്രിസ്റ്റീന ലെൻസിംഗിനും ജർമ്മൻ-ജൂത ബാങ്കർ ലൂയിസ് ഡ്രക്കറിനും ജനിച്ച രണ്ട് പെൺമക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഡ്രക്കർ.[1]അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കാനോ മക്കളെ നിയമപരമായി തിരിച്ചറിയാനോ അവരുടെ പിതാവ് വിസമ്മതിച്ചു. അതായത് വിൽഹെൽമിന വളർന്നത് വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. അമ്മയുടെ അതേ ജോലി അവർ ഏറ്റെടുക്കുകയും 1886 മുതൽ സോസിയൽ-ഡെമോക്രാറ്റിസ് ബോണ്ട്, ഡി യൂണി യൂണിയൻ, നെദർലാൻഡ്‌ഷെ ബോണ്ട് വൂർ അൽജിമീൻ കീസെൻ സ്റ്റെമ്രെക്റ്റ് (ഡച്ച് ലീഗ് ഫോർ ജനറൽ സഫറേജ്), ഫ്രീ തിങ്കേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ഡി ഡാഗെറാഡ് എന്നിവരുടെ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസം അവരിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. വിശാലമായ പശ്ചാത്തലത്തിനെതിരായ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ വാദിച്ചു. സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും മനസിലാക്കുകയും അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ എന്ത് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ധനികയായ സ്ത്രീ ജനിച്ച കുട്ടികളെ മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പിതാവിന്റെ ധാർമ്മികതയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം അവർ എഴുതി.

 
Wilhelmina Drucker with her portrait painted by Truus Claes in 1917 on the occasion of Drucker's seventieth birthday.

തന്റെ അർദ്ധസഹോദരനായ ലിബറൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ ഹെൻഡ്രിക് ലോഡ്വിജ്ക് ഡ്രക്കറിനെതിരെ ലൂയിസിൽ നിന്ന് അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കേസ് അവർ ആരംഭിച്ചു. 1888 ൽ അവർ കേസിൽ ജയിക്കുകയും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ചെയ്തു.

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1999_num_77_2_4367
 • (in Dutch) Bij de dood van een feministe : necrologieën over Wilhelmina Drucker / Marianne Braun In: Biografie bulletin. - 14 (2004), 1(voorjaar), p. 40-46 Portret van de dood van Wilhelmina Drucker (1847–1925) om enig uitzicht te bieden op haar publieke leven.
 • (in Dutch) Missie aan de marge of aan het front? / Myriam Everard In: Et.vt. - 22 (2003), 2, p. 117-118 In de rubriek 'Geef de pen door...' besteedt auteur aandacht aan katholieke vrouwengeschiedenis en gaat ze kort in op Wilhelmina Drucker en haar verhouding tot het katholicisme.
 • (in Dutch) De Hollandse binnenkamer II (Thema) / Marianne Braun [et al.] In: Biografie bulletin. - 10 (2000), 3, p. 200-216 In het artikel 'De bij wil koningin worden' besteedt Marianne Braun aandacht aan feministe en sociaal hervormster Wilhelmina Drucker, oprichtster van de Vrije Vrouwenvereeniging.
 • (in Dutch) De bij wil koningin worden : het feministisch sprookje van Wilhelmina Drucker / Marianne Braun In: Biografie bulletin. - 10 (2000), 3, p. 209-216 Wilhelmina Drucker leefde van 1847 tot 1925. Ze vond godsdienst, wet, traditie en mannelijke ijdelheid de vrouw belemmerden om net als haar wederhelft 'mens' te worden. De feministe, sociaal hervormster en oprichtster van de Vrije Vrouwenvereeniging wilde de vrouw uit de benauwde binnenkamer laten breken.
 • (in Dutch) Geen woorden, maar daden : de radikalinski's van de vrouwenbeweging / Esmeralda Otten In: Savante. - 6 (1998), 23(voorjaar), p. 15-16 Wilhelmina Drucker (1847–1925) en Emmeline Pankhurst (1858–1928) behoorden tot de radicale vleugel van de vrouwenbeweging. Zij streden, beiden op hun eigen manier, voor het invoeren van vrouwenkiesrecht in respectievelijk Nederland en Engeland.
 • (in Dutch) Drie sprookjes van Wilhelmina Drucker : een bijdrage aan de cultuurgeschiedenis van het fin de siècle / Marianne Braun In: Feminisme en verbeelding. - (1994), p. 11-29 Analyse van de drie eerste fictieve bijdragen van Drucker (1847–1925) in de eerste jaargang van het blad Evolutie, waarin ze zowel 'persoonlijke' als 'politieke' credo's vertolkte.
 • (in Dutch) Portret van een radicale baanbreekster : Wilhelmina Druckers strijd voor de vrouw als vrije mens / Tosca Snijdelaar In: Furore. - 9 (1992), (mrt), p. 18-22 Portret van Wilhelmina Drucker (1847–1925)
 • (in Dutch) Mevrouw, ik groet U : necrologieën van vrouwen / Emma Brunt (samenst. en inl.). - Amsterdam; [etc.] : Rap, 1987. - 200p. : ill. Bundel van levensbeschrijvingen van vrouwen geschreven door tijdgenoten. Bevat o.a. een artikel over o.a. Wilhelmina Drucker (1847–1925).
 • (in Dutch) De eerste feministische golf : zesde jaarboek voor vrouwengeschiedenis / Jeske Reys (red.), Tineke van Loosbroek (red.), Ulla Jansz (red.), [et al.]. - Nijmegen : SUN, 1985. - 208p. : ill. : lit. (Jaarboek voor vrouwengeschiedenis; 6) Bundel met artikelen over de geschiedenis van de eerste feministische golf in Nederland, waarbij aandacht is besteed aan de verschillende groeperingen en stromingen binnen de vrouwenbeweging. Daarnaast zijn van een aantal vrouwen biografische artikelen opgenomen. Bevat o.a. de artikelen: 'De vrouw als vrije mensch': een monument voor Wilhelmina Drucker / door Maria Henneman, en 'De geestelijke eenzaamheid van een radicaal-feministe : Wilhelmina Druckers ontwikkeling tussen 1885 en 1878' / door Fia Dieteren.
 • (in Dutch) Vrouwen rond de eeuwwisseling / Aukje Holtrop (red.). - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1979. - 204p. : lit. Eerder verschenen in: Vrij Nederland. Portretten van vrouwen die zich rond 1900 zowel binnen als buiten de georganiseerde vrouwenbeweging met de positie van vrouwen bezighielden. Bevat tevens een inleiding over de eerste feministische golf. Bevat portretten van: Mina Kruseman, Betsy Perk, Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs, Carry van Bruggen, Cornélie Huygens, Henriette Roland Holst-van der Schalk, Mathilde Wibaut, Carry Pothuis, Roosje Vos..
 • (in Dutch) Wilhelmina Drucker : de eerste vrije vrouw / Deanna te Winkel-van Hall. - Amsterdam : Stichting Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, 1968. - 84p
 • (in Dutch) Mevrouw W. Drucker. 30 September 1847 - 5 December 1925 / Anna Polak. - Amsterdam : Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1926. - p. 177-187 Uit: Leven en werken. Maandblad voor meisjes en vrouwen. XI (1926), nr. 3.
 • (in Dutch) Laatste nummer, gewijd aan de nagedachtenis van Mevr. W. Drucker (1847–1925) in leven redactrice van dit blad. - Amsterdam : Evolutie, 1926. - 16p. : ill.
 • (in Dutch) George David : Wilhelmina Drucker en de schandaalroman George David / G. Prezcier, E. Prezcier. - Amsterdam : Meijer, 1885. - 162p.
 • (in Dutch) Karakterschets Mevrouw W. Drucker. - [14p.]

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിൽഹെൽമിന_ഡ്രക്കർ&oldid=3791798" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്