സൂര്യൻ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. സംശോധനായജ്ഞത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 16:31, 21 ഡിസംബർ 2009 (UTC)