മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ശലഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അടുക്കിപ്പെറുക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണു് ശലഭങ്ങൾ എന്ന വിക്കിപദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവ ആണു്.

  • ശലഭങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പരിപാലിക്കുക
  • ചിത്രശലഭങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിക്കുക.
  • പുതിയ ശലഭങ്ങളെ കണ്ടെത്തി ചേർക്കുക.
  • ടാക്സോബോക്സുകൾ മലയാളത്തിലേക്കാക്കുക.
  • നിലവിലുള്ള ലേഖനങ്ങളെ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക.

മാതൃപദ്ധതിതിരുത്തുക

കവാടം:ജീവശാസ്ത്രം

അംഗങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. മനോജ്‌ .കെ 12:17, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)
  2. ഗിരീഷ് മോഹൻ പി.കെ
  3. ജീവൻ
  4. ബ്രിജേഷ് പൂക്കോട്ടൂർ

Guidelinesതിരുത്തുക

താളിന്റെ ഘടനതിരുത്തുക

ലേഖനങ്ങളുടെ ഗുണമേണ്മാപട്ടികതിരുത്തുക

വിക്കിപീഡിയ:Version 1.0 Editorial Team/Lepidoptera articles by quality statistics

വർഗ്ഗീകരണംതിരുത്തുക

ചെയ്യാനുള്ള ജോലികൾതിരുത്തുക

കേരളത്തിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ പട്ടിക   ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു...--മനോജ്‌ .കെ 06:22, 8 സെപ്റ്റംബർ 2011 (UTC)

എഴുതുവാൻ ഉള്ളവതിരുത്തുക

ഫലകങ്ങൾതിരുത്തുക

അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾതിരുത്തുക

ലേഖനം അപൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ഫലകങ്ങൾ ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കും നിശാശലഭങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം.

ചിത്രശലഭങ്ങൾതിരുത്തുക

ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ താളുകൾ അപൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ {{Butterfly-stub}} എന്ന് ലേഖനത്തിന് താഴെ ചേർക്കുക. ഉദാഹരണമായി ഒരു താളിൽ ഈ ഫലകം ചേർത്താൽ താഴെയുള്ള പോലെ ഫലകം കാണാം.

ഇങ്ങനെ ഫലകം ചേർത്ത താളുകൾ വർഗ്ഗം:ചിത്രശലഭങ്ങൾ_-_അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെടും.

നിശാശലഭങ്ങൾതിരുത്തുക

നിശാശലഭങ്ങളുടെ താളുകൾ അപൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ {{Moth-stub}} എന്ന് താളിന്റെ താഴെ ചേർക്കുക. ഉദാഹരണമായി ഫലകം താളിൽ ചേർത്താൽ,

ഇങ്ങനെ ഫലകം ചേർത്ത താളുകൾ വർഗ്ഗം:നിശാശലഭങ്ങൾ_-_അപൂർണ്ണലേഖനങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ സംഭരിക്കപ്പെടും.

ലേഖനങ്ങൾതിരുത്തുക

{{ശലഭം}}

ചിത്രശലഭങ്ങൾതിരുത്തുക

{{ചിത്രശലഭം}}

നിശാശലഭങ്ങൾതിരുത്തുക

{{നിശാശലഭം}}

സംവാദം താളിൽതിരുത്തുക

ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ലേഖനങ്ങളുടെയും സംവാദം താളിൽ {{WPശലഭം}} എന്ന ഫലകം ചേർക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ലേഖനങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് തരംതിരിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ഈ ഫലകത്തിന്റെ ഉപയോഗം സഹായിക്കും. ഫലകത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ മാതൃക സംവാദം:ചിത്രശലഭം എന്ന താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

ഉപയോക്തൃപെട്ടിതിരുത്തുക

{{user-WPശലഭം}}

 ഈ ഉപയോക്താവ് ശലഭങ്ങൾ എന്ന വിക്കി പദ്ധതിയിൽ അംഗമാണ്‌.


താരകങ്ങൾതിരുത്തുക

പൂർത്തിയായ ജോലികൾതിരുത്തുക

സഹായ കണ്ണികൾതിരുത്തുക

പദ്ധതിയുടെ ഉപതാളുകൾതിരുത്തുക