താമസിക്കുന്നതോ ജോലി ചെയ്യുന്നതോ ആയ സ്ഥലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള പെട്ടികൾ.

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:ഉപയോക്താവ് നാട്}}
100px-കേരളം-അപൂവി.png ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ നാട് [[{{{2}}} ജില്ല|{{{2}}} ജില്ലയിലെ]] [[{{{1}}}]] പ്രദേശമാണ് .

[[വർഗ്ഗം:{{{1}}} പ്രദേശത്തിൽ നിന്നുള്ള വിക്കിപീഡിയർ]]

ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഇന്ത്യൻ പൗരനായ ഉപയോക്താവ്}}
Flag of India.svg ഈ ഉപയോക്താവ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ്‌.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Indian}}
Flag of India.svg ഈ ഉപയോക്താവ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് . Taj Mahal in March 2004.jpg
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User District}}
100px-കേരളം-അപൂവി.png ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം [[{{{1}}} ജില്ല|{{{1}}} ജില്ലയാണ്‌]] .


[[വർഗ്ഗം:{{{1}}} ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള വിക്കിപീഡിയർ]]

ഉപയോഗം
{{ഫലകം:User Bangalore}}
Soudha.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ജീവിക്കുന്നത് ബെംഗളൂരിൽ ആണ്‌.
ഉപയോഗം