ഉപയോക്താവിന്റെ ഭക്ഷണക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെട്ടികൾ

കോഡ് ഫലം
{{ഫലകം:ഉപയോക്താവ് ഭക്ഷണപ്രിയൻ}}
Dahi vada.jpgഈ ഉപയോക്താവ് ഒന്നാന്തരം ഭക്ഷണപ്രിയയാ/നാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഉപയോക്താവ് സസ്യാഹാരി}}
V ഈ ഉപയോക്താവ് ‌സസ്യാഹാരിയാണ്
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഉപയോക്താവ് ഹലാൽ}}
حلال ഹലാലായ ഭക്ഷണക്രമമാണ് ഈ ഉപയോക്താവിന്റേത്'.
ഉപയോഗം
{{ഫലകം:ഉപയോക്താവ് ചോക്ലേറ്റ്‍}}
Chocolate02.jpg ഈ ഉപയോക്താവ് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
ഉപയോഗം