ലെൻസ് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ


ലെൻസ് എന്ന വാക്കിനാൽ താഴെപ്പറയുന്ന എന്തിനെയും വിവക്ഷിക്കാം.

ഒപ്റ്റിക്സ് തിരുത്തുക

മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ തിരുത്തുക

മറ്റുള്ളവ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലെൻസ്_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=3728327" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്