രൂപകാതിശയോക്തി (അലങ്കാരം)

(രൂപകാതിശയോക്തി എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

രൂപകവും അതിശയോക്തിയും ചേർന്നതാണ് രൂപകാതിശയോക്തി. പക്ഷേ വർണ്ണ്യത്തെ പറയാറില്ല.

ലക്ഷണംതിരുത്തുക

'നിഗീര്യാധ്യാവസാനം താൻ
രൂപകാതിശയോക്തിയാം'

ഉദാ:സരോജയുഗളം കാൺക
ശരങ്ങൾ ചൊരിയുന്നിതാ.'

നേത്രസരോജയുഗളം കടാക്ഷശരങ്ങളെ ചൊരിയുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടടത്ത് ഉപമേയങ്ങളായ സരോജയുഗളശരങ്ങളെ മാത്രം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

[1]

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. വൃത്താലങ്കാര സംഗ്രഹം .എസ് ബാലൻപിള്ള

ഭാഷാഭൂഷണം (എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ)