മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിലെ ഘടകങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിൻഡോസിലെ ഘടകങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Configuration and maintenanceതിരുത്തുക

ഘടകം വിവരണം ആദ്യമായി അവ്തരിപ്പിച്ചത്
നിയന്ത്രണ പാനൽ
നിയന്ത്രണ പാനൽ ഹാർഡ് വേർ ചേർക്കുക,പ്രോഗ്രാമുകൾ ചേർക്കുക, നീക്കം ചെയ്യുക,ഉപയോക്ത അക്കൌണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. വിൻഡോസ് 1.0
സാമഗ്രി നിർവ്വാഹകർ ഡിവൈസുകളും, ഡിവൈസ് ഡ്രൈവുകളും കണുവാനും നിയന്ത്രിക്കനും അനുവദിക്കുന്നു. വിൻഡോസ് 95
വിൻഡോസ് മൊബിലിറ്റി സെന്റർ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ. വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ
വിൻഡോസ് സുരക്ഷാ കേന്ദ്രം ആന്റിവയറസ്,വിന്ഡോസ് ഫയർവോൾ പോലുള്ള സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും,അവയുദെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് കാണുവാനും അനുവദിക്കുന്നു. വിൻഡോസ് XP SP2
കാര്യനിർവാഹക ഉപകരണങ്ങൾ
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൊൺസോൾ Provides system administrators and advanced users with a flexible interface through which they may configure and monitor the system. വിൻഡോസ് NT 4.0 ഓപ്ഷൻ പാക്ക്
വിൻഡോസ് സിസ്റ്റം അസ്സസ്മെന്റ് ടൂൾ A built-in benchmarking tool that analyzes the different subsystems (graphics, memory, etc), and uses the results to allow for comparison to other Windows Vista systems, and for software optimizations. It rates the computer's performance using the Windows Experience Index. വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ
സിസ്റ്റം റീസ്റ്റോർ കമ്പ്യൂട്ടർ തകരാറിലാവുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ഫയലുകൾ, റെജിസ്ട്രി കീകൾ, ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ മുതലായവ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു. വിൻഡോസ് Me
വിൻഡോസ് റിക്കവറി എൺവയോണ്മെന്റ് Helps diagnose and recover from serious errors which may be preventing Windows from booting successfully, or restore the computer to a previous state using System Restore or a backup image. വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ
വിൻഡോസ് ഡിസ്ക്ക് ഡീഫ്രാഗ്മെന്റർ Rearranges files stored on a hard disk to occupy contiguous storage locations in order to optimize computer performance. വിൻഡോസ് 95 മുതലുള്ള എല്ലാ വേർഷനുകളിലും
ഇവെന്റ് വ്യൂവർ Lets administrators and users view the event logs on a local or remote machine. വിൻഡോസ് NT 3.1
Reliability and Performance Monitor Lets administrators view current system reliability and performance trends over time. വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ
ലോജിക്കൽ ഡിസ്ക്ക് മാനേജർ A logical volume manager developed by Microsoft in conjunction with Veritas Software. വിൻഡോസ് NT 4.0 (as a separate Tool) 2000 (മാനേജ്മെന്റ് കണ്സോളിനൊപ്പം)
റെജിസ്ട്രി എഡിറ്റർ വിൻഡോസ് റെജിസ്ട്രി എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രോഗ്രാം. വിൻഡോസ് 3.1 മുതൽ
ടാസ്ക്ക് ഷെഡ്യൂളർ Allows users to script tasks for running during scheduled intervals Microsoft Plus! for വിൻഡോസ് 95 മുതൽ
Software installation and deployment
വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് An online service which provides critical updates, service packs, device drivers, and other updates. A variation called Microsoft Update also provides software updates for several Microsoft products. വിൻഡോസ് 98
വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റോളർ A packaging format and engine for the installation, maintenance, and removal of software. Includes a GUI framework, automatic generation of the uninstallation sequence and deployment capabilities for corporate networks. വിൻഡോസ് 2000
ക്ലിക്ക് വൺസ് Technology for deploying .NET Framework-based software via web pages, with automatic update capabilities. Intended for per-user only applications. .നെറ്റ് ഫ്രേംവർക്ക് 2.0

യൂസർ ഇന്റെർഫേസ്തിരുത്തുക

ഘടകം വിവരണം Introduced
വിൻഡോസ് ഷെൽ The most visible and recognizable aspect of മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്. The shell is the container inside of which the entire graphical user interface is presented, including the taskbar, the desktop, വിൻഡോസ് Explorer, as well as many of the dialog boxes and interface controls. In വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ, a new compositing glass-like user interface called വിൻഡോസ് Aero has been shown. വിൻഡോസ് 1.0
വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോറർ നിങ്ങളുടെ കംപ്യൂട്ടറിലുള്ള ഫയലുകളും ഫോൾഡറുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.Provides an interface for accessing the file systems, launching applications, and performing common tasks such as viewing and printing pictures. വിൻഡോസ് 95
വിൻഡോസ് സെർച്ച് Starting with വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ, search is a tightly shell-integrated component of വിൻഡോസ്. A downloadable വിൻഡോസ് Desktop Search software is available for വിന്ഡോസ് എക്സ്.പി and older versions. വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ, downloadable for older versions
പ്രത്യേക ഫോൾഡറുകൾ Folders which are presented to the user through an interface as an abstract concept, instead of an absolute path. This makes it possible for an application to locate where certain kinds of files can be found, regardless of what version or language of operating system is being used. ഇതും കാണുക:, വിൻഡോസ് Shell namespace. വിൻഡോസ് 95
ആരംഭം മെനു Serves as the central launching point for applications. It provides a customizable, nested list of programs for the user to launch, as well as a list of most recently opened documents, a way to find files and get help, and access to the system settings.

By default, the Start Button is visible at all times in the lower left-hand corner of the screen.

വിൻഡോസ് 95
ടാസ്ക്ക് മാനേജർ The application desktop bar which is used to launch and monitor applications. വിൻഡോസ് 95
വിൻഡോസ് Sidebar A new panel on the side of the screen to place gadgets. വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ
File associations Used to open a file with the correct program. File associations can be uniquely assigned to specific actions, known as verbs. വിൻഡോസ് 3.0