കെ. ശ്രീകുമാർ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് മലയാള സംഗീതനാടക ചരിത്രം. 2003-ൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനു നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1][2]

മലയാള സംഗീതനാടക ചരിത്രം
കർത്താവ്കെ. ശ്രീകുമാർ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസാധകർകറന്റ് ബുക്ക്സ്, തൃശൂർ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
2002
ഏടുകൾ328


  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-08-09. Retrieved 2012-07-30.
  2. വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതികൾ.