മലയാളശാകുന്തളം

കാളിദാസന്റെ അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളത്തിന് എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ രചിച്ച മലയാള പരിഭാഷ
Ravi Varma-Shakuntala.jpg

കാളിദാസൻ രചിച്ച അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് മലയാളശാകുന്തളം. എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയാണ് മലയാളശാകുന്തളം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പശ്ചാത്തലംതിരുത്തുക

കൈകൊട്ടിക്കളിപ്പാട്ടുകളായും ആട്ടക്കഥകളായും മറ്റും അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം മലയാളത്തിന് പരിചിതമായിരുന്നെങ്കിലും തികഞ്ഞ പരിഭാഷ മലയാളത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. തുടർന്ന് കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ 1882-ൽ കേരളീയഭാഷാ ശാകുന്തളം ഒരു പരിഭാഷ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സംസ്കൃതസ്വാധീനം ആ കൃതിയിലും വളരെയധികമായിരുന്നതിനാൽ കേരളവർമ്മയുടെ ഭാഗിനേയനായ എ.ആർ. രാജരാജവർമ ആ കൃതിയിൽ ലഘൂകരണം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഈ കൃതി മണിപ്രവാളശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ 1912-ൽ പ്രസാധനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിലും സംസ്കൃതത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം എന്ന ആരോപണമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് എഴുതി 1913-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കൃതിയാണ് മലയാളശാകുന്തളം. പില്ക്കാലത്ത് രാജരാജവർമ്മ പ്രസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെട്ട രീതിയിലെ മൂലകൃതി ആണിത്.

മറ്റ് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തള പരിഭാഷകൾതിരുത്തുക

ഈ ലേഖനത്തിലെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൃതി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിലെ മലയാളശാകുന്തളം എന്ന താളിലുണ്ട്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലയാളശാകുന്തളം&oldid=3319903" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്