പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

Ravi Varma-Shakuntala.jpg കാളിദാസൻ രചിച്ച അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിന്റെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് എ.ആർ.രാജവർമ്മയുടെ മലയാളശാകുന്തളം.കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാന്റെ അനന്തരവൻ ആയിരുന്നു എ.ആർ.രാജവർമ്മ. പ്രമാണം:ശാകുന്തളം.jpg

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മലയാളശാകുന്തളം&oldid=3151729" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്