ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രകാരം അനന്തമായ കാലത്തെ പല കാലചക്രങ്ങളായി വിഭജനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഒട്ടനേകം വർഷങ്ങൾ കൂടിയ ഒരോ ഘട്ടത്തെയും ഒരോ യുഗം (ദേവനാഗരി: युग) ആയി അറിയപ്പെടുന്നു. കൃതയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം എന്നിങ്ങനെ നാല് യുഗങ്ങളുണ്ട്.എഴുപത്തിയൊന്ന് ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു മന്വന്തരം. ഈ കാലഗണനപ്രകാരം നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം കാലചക്രത്തിന്റെ അവസാനയുഗമായ കലിയുഗത്തിന്റെ ആറാം സഹസ്രാബ്ദമാണ്.ഋതുക്കൾ ആവർത്തിക്കുന്നതു പോലെ ഈ ചതുർയുഗങ്ങൾ (മഹായുഗങ്ങൾ) ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു.


ചതുർദശ മന്വന്തരംബ്രഹ്മാവിൻറെ ഒരു പകലായ കൽപം ആയിരം മഹായുഗം കൂടിയതാണെന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കാണാം.ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും71 സത്യയുഗവും 71 ത്രേതായുഗവും 71 ദ്വാപര യുഗവും 71 കലിയുഗവും ഉണ്ട് .ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലിയുഗം 28-ാമത്തെതാണ് . ചതുർദശ മന്വന്തതരത്തിൽഒരു സപ്ത മന്വന്തരം സൃഷ്ട്യുൻമുഖവുംമറ്റേ സപ്തമന്വന്തരം പ്രളയോൻ മുഖവും അത്രേ .ആദ്യത്തേത് പകൽമന്വന്തരം രണ്ടാമത്തേത് രാത്രി മന്വന്തരം .ഈ പകൽ രാത്രികൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയത് ഒരു ദിവസമന്വന്തരം .അങ്ങനെ മന്വന്തരങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടെന്നു പറയാം.ഓരോ മന്വന്തരത്തിനും അധിപനായി ഒരു മനുവും ഉണ്ട് .

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മന്വന്തരം&oldid=3906434" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്