മട്ടത്രികോണം

ഒരു കോണളവ് 90 ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണം

ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ 90ഡിഗ്രിയിൽ സന്ധിയ്ക്കുന്നതുമൂലം ഒരു കോണളവ് 90 ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണമാണ് മട്ടത്രികോണം. ഉയരമോ നീളമോ അളക്കാനായി നിത്യജീവിതത്തിലും ശാസ്ത്രജീവിതത്തിലും ഇത്തരം ത്രികോണങ്ങൾ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നു.

ഒരു മട്ടത്രികോണം

രണ്ട് വശങ്ങളുടെ അളവുകളോ ഇടയിലുള്ള കോണളവുകളോ തന്നിരുന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ വശം കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ മട്ടത്രികോണങ്ങൾ ഉപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇതിനായി പൈതഗോറസ്സ് സിദ്ധാന്തമാണ് ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തം ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നുവശങ്ങളും അവയുടെ ഉൾക്കോണുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ആണ് വിവരിയ്ക്കുന്നത്.

ഒരു മട്ടത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്നുവശങ്ങൾ പാദം, ലംബം, കർ‌ണ്ണം ഇവയാണ്. പാദം, ലംബം ഇവ തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണളവ് 90 ഡിഗ്രി ആയിരിയ്ക്കും. ഈ കോണിനു എതിരേ കിടക്കുന്ന വശമാണ് കർ‌ണ്ണം.


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മട്ടത്രികോണം&oldid=1694225" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്